Autótípus kereső
Keresés autótípus alapján
Alkatrész kereső
Keresés alkatrész alapján

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

 

Jelen ÁSZF 2010. Október 1. napjától határozatlan ideig hatályos.

 

Jelen ÁSZF a Parajdi Kft. által üzemeltett www.parajdiauto.hu internetes honlapon hozzáférhető és áttanulmányozható. A Parajdi Kft. által forgalmazott termék(ek) megrendelésével a vásárló jelen Általános Szerződés Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

 

A szerződést kötő felek

 

A szerződést kötő felek az alábbiak:
Parajdi Kft. (1134 Budapest, Klapka u. 9. Cg. 01-09 068572, adószám: 10388277-2-41, továbbiakban Eladó)

 

Valamint: Az oldal jelen szerződés szerinti felhasználója (a továbbiakban Vevő). Eladó és Vevő megnevezése együtt röviden FELEK.

 

Szállítási feltételek:

 


A termékek átadása Budapest területén kiszállítással, Budapest területén kívül postai szállítással történik.
Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 2 (kettő) munkanapon belül a terméket postázásra átadja.
 
Amennyiben Vevő a csomagot második kézbesítés alkalmával sem veszi át, illetve, ha a kézbesítés olyan okból hiúsul meg, amelyre a futárcég üzletszabályzata ezt a jogkövetkezményt írja elő, a futárcég a csomagot visszaküldi az Eladónak. A visszaküldéssel kapcsolatos minden költség viselésére Vevő köteles. Ebben az esetben Vevő köteles felvenni a kapcsolatot Eladóval a csomag átvétele érdekében, és köteles a csomagot személyesen, az Eladó telephelyén átvenni. Amennyiben Vevő a csomagot személyesen nem veszi át annak Eladó általi ismételt kézhezvételétől számított 30 napon belül, Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és köteles az elállástól számított 5 (öt) munkanapon belül, költségei (ideértve különösen minden szállítási költséget, és az áruban a postázás miatt keletkezett kár összegét) levonását követően a kifizetett vételárat Vevőnek visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy az elállásra saját magatartása miatt került sor.

Amennyiben Vevő előreláthatólag nem lesz képes a termékeket határidőben átvenni, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul írásban, az ok, és a tényleges átvétel idejének megjelölésével tájékoztatni. Amennyiben a megjelölt ok Eladó megítélése szerint nyilvánvalóan alaptalan, vagy a tényleges átvételre megjelölt határidő a megrendeléstől számított 30 napon túli, Eladó jogosult elállni a szerződéstől, és az elállástól számított 5 (öt) munkanapon belül költségei levonását követően, a kifizetett vételárat Vevőnek visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy az elállásra saját magatartása következményeként került sor.

Pénzvisszatérítés Vevőnek a visszatérítésre rendelkezésre álló határidő kezdetéig tett ellentétes  rendelkezése hiányában arra a számlára történik, amelyről a fizetés érkezett. Vevő haladéktalanul köteles Eladónak bejelenteni, ha a bankszámlája száma megváltozott. Felek megállapodnak, hogy Eladó nem tartozik felelősséggel a bejelentés késedelméből, vagy elmaradásából keletkező semmilyen kártérítés, vagy költség iránt, figyelemmel arra, hogy erre a Vevő magatartása következményeként került sor.

Amennyiben a termékek átvétele bármely, a Vevő érdekkörében felmerült okból késedelmet szenved, a kárveszély az eredeti szállítási határidőben átszáll a Megrendelőre.

A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is.

Fizetési feltételek

A termék vételárárnak megfizetése az alábbi módokon történhet:

 

a, Helyszíni átvétellel esetén, az Eladó telephelyén (1134 Budapest, Klapka u. 9.)

 

b. Kiszállítás esetén, az átvétel helyszínén az áru átvételekor a szállítási díjjal együtt.

 

Az Eladó az általa leszállított valamennyi áru tulajdonjogát mind a vételár, mind egyéb járulékos követeléseinek teljes mértékű kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartása ugyanakkor nem érinti a kárveszély eredeti szállítási határidőben történő átszállását.

Hibás teljesítés

Eladó kötelezettséget vállal, hogy kizárólag hibátlan minőségű terméket értékesít.

Ha a megrendelt termék mégis hibás,  vagy a szállítás során megsérült, (átvételkor kérjük ellenőrizze), akkor azt a Vevő írásbeli kérésére Eladó díjmentesen kicseréli.

Ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, és Vevő élni kíván jelen szerződésben és a jogszabályokban részletezett jogaival, minőségi kifogás ügyintézése az alábbiak szerint alakul.

(1) Vevő kapcsolatot létesít a Vevőszolgálattal, és bejelenti kifogását ismertetve annak okát is.
(2) Vevő visszaküldi a terméket és a termékhez kapcsolódó a számlát Eladó címére. Az ekkor keletkező igazolt postázási költséget –a panasz megalapozottsága esetén- Eladó köteles Vevőnek megtéríteni. Amennyiben a termék, vagy a számla nem érkezik vissza a kifogás bejelentésétől számított 10 munkanapon belül Eladó a minőségi kifogást tárgytalannak tekinti.
(3) Az áru visszaérkezését követően az Eladó az árut megvizsgálja, és megállapítja a minőségi kifogás megalapozott voltát. Amennyiben a minőségi kifogás megalapozott, és csereáru rendelkezésre áll, a Vevő választása szerint Eladó a csereárut saját költségén megküldi Vevőnek, vagy annak vásárláskori vételárát és a visszaküldés postázási költségét átutalja Vevőnek.
(4) Amennyiben a panasz nem jogos, erről Vevőt értesíti, és tájékoztatja az áru átvételének lehetőségéről.

7.4 Amennyiben cserére nincs lehetőség, Eladó a kifogásolt termék árát visszatéríti. A Felek megállapodnak, hogy azon okból eredően, hogy Eladó nem volt képes kicserélni a terméket Vevő kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti.

 


8. A szerződés hatálya és megszűnése

8.1 Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.

8.2 A Felek bármelyike jelen szerződést azonnali hatállyal bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben Vevő már újabb rendelést nem tehet, azonban a már megrendelt áruk kiszállítása, értékesítése a jelen szerződés szerint történik.

8.3 A szerződés 9.2 pontjában foglalt rendelkezések a szerződés megszűnésétől függetlenül hatályban maradnak.

 


9. Adatvédelem

9.1 Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat a regisztráció időtartama alatt, a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

9.2 Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza.

9.3 Az azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatok törlése a webáruház honlapján a jelen szerződés hatályosságától függetlenül közvetlenül kérhető.

9.4 A regisztráció során Vevőnek lehetősége van e-mail hírlevelet kérni.

 


10. Egyéb rendelkezések

10.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a regisztrációs folyamat elvégzésével kifejezetten elismeri.

10.2 Felek megállapítják, hogy a regisztráció során Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeket megismerni, és a regisztrációs folyamat befejezettségével Vevő ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadta.

10.3 Felek a jelen általános szerződési feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

10.4 Felek törekednek a jelen szerződés teljesítése folyamén felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Abban az esetben, ha erre mégsem lenne mód, a Felek a jelen általános szerződési feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak.

 

Hívja kollégáinkat munkaidőben.
Nyitvatartás
Hétfőtől - Péntekig: 08:00 - 17:15-ig
Telefon:
+36 1 450 22 90
+36 1 450 22 91
+36 1 450 22 92
Kollégáink munkanapokon Hétfőtől-Péntekig 1 napon belül válaszolnak!

Kérjük adja meg email címét*
Kérjük adja meg a nevét*
Üzenet tartalma*
Ellenőrző kód* CAPTCHA Image
 
[ új kép kérése ]
 
Hívjon minket Írjon nekünk